Chroland English

ShqipDeutschFrancais
albanianflag

Trainerët për gjuhën angleze janë specialistë që e kanë anglishten gjuhën e tyre natyrore. 

Përvoja e tyre është e lidhur ngushtë me biznesin ndërkombëtar për më shumë se 25 vite me kompani të mëdha ndërkombëtare. Një mësues i trainuar që ka trainuiar në mënyrë të suksesëshme liderë biznesi në mbarë botën.

 

Trainerët e Marketingut janë folës të gjuhës angleze, që e kanë gjuhën angleze natyrore dhe jo natyrore, që jo vetëm kanë nivel pasuniversitar, por edhe që kanë punuar ngushtë me biznesin. Ata kombinojnë njohuritë teorike të marketingut dhe përvojën praktike në biznesin ndërkombëtar. Ata e dinë se sit ë aplikojnë principet e marketingut në jetën reale. Të tëra sesio9net janë në gjuhën angleze.

 

Kështu, njohuritë që merrni kanë aplikim real dhe praktik.

 

Të tëra kurset janë shumë interaktive. Ne nuk lejojmë mërzitjen tuaj gjatë të mësuarit.

Anglishte në komunikim biznesi

Prezantimi në Anglisht

Me shumë vite përvojë, prezantuesit tanë të trainuar me anglishte natyrore ndihmojnë në zhvillimin e konfidencës në të folurën në public duke:-

+ Ju treguar juve frazat standarte që përdoren në prezantime

+ Trainuar ju për të përdorur pozicioinin e përshtatshëm dhe gjuhën e trupit

+ Përmirësuar të folurën e fjalëve në gjuhën angleze dhe përdorimin e tonit, intonacionin dhe bërjen e pushimeve për të patur efektin më të madh të mundshëm

+ Dhënia e përgjigjeve të pyetjeve të vështira

+ Të dhënit e kuptueshmërisë për pritshmërinë në kultura të ndryshme

Shkrimi i letrave dhe e-maileve në gjuhën angleze

 

Etiketa e shkrimit të letrave dhe e-maileve

Frazat standarte për situatat më të shpeshta

+  Ankesat

+  Kërkimi i faljes

+  Kërkesa biznesi

+  Shitjet

+  Dhënia e informacionit

+  Gjuha formale dhe informale

E folura në telefon në gjuhën angleze

 

Frazat standarte

+kontrolli i kuptueshmërisë

Takimet dhe negociatat në anglisht

Etiketa dhe procesi i takimeve

+ aspekte ndërkulturore të takimeve

+ fillimi i takimeve

+ fillimi i marrëveshjeve, objeksionet, bërja e sugjerimeve

+ dhënia e fuqisë për cështjen tënde

+ procesi i negociatave

Socializimi në anglisht

+ aspekte ndërkulturore

+ bërja e prezantimeve

+ e folura pak

+ të kënaqesh në restorant

+ të tregosh interes

Prononcimi i anglishtes në mënyrë korrekte dhe përmirësimi i aftësinë të dëgjimit

+ të mësuarit me anglishten

+ njohja dhe kuptueshmëria e aksenteve të ndryshme të anglishtes

+ stresi, intonacioni dhe pauzat për të komunikuar në mënyrë efektive

+intonacioni për të komunikuar emocionet dhe njohja e të tjerëve

+  e folura shpejt apo e folura në mënyrë të rrjedhëshme

Kurs të shkurtëra marketingu

 

Bazat e Marketingut

+ si mund t’ju ndihmojë marketingu ju

+ arritja e “mendjes marketing'

+ procesi i marketingut

+ Produkti dhe Marketingu Miks:

    -Cmimi, produkti, vendi dhe promocioni

+ Marketingu Miks i shërbimeve:

    -Njerëzit, proceset dhe evidence fizike

Marketing Ndërkombëtar

+ Opsionet e hyrjes në treg

+ adaptimi i produkteve / shërbimeve për të hyrë ne tregje të huaja

+ Marketingu Miks Ndërkombëtar

+ të punosh me partnerë të huaj

+ Keqkuptimet e mundëshme dhe si evitohen ato

Planifikimi marketing

+ Stated e planifikimit

+ kërkimi

+ Përcaktimi i objektivave

+ Planifikimi

+ Implementimi

+ Kontrolli

Aftësitë ndërkupturore – bërja e biznesit efektiv me të huajt

+ rëndësia e aftësive ndërkulturore

+ kategoritë e sjelljes kulturore

+ sjelljet e ndryshme kulturore në situata biznesi

+ të punosh me kultura të ndryshme

 

Komunikimi Marketing

+ hyrje në komunikim marketing

+ komunikimi në marketingun miks – jo vetëm reklamë

+ zgjedhja e miksit të përshtatshëm

+ planifikimi i strategjisë më të përshtatshme

+ vlerësimi t efektivitetit të komunikimit

Shërbimi ndaj klientit

+ C’farë sshtë një shërbim?

+ Tipet e shërbimeve

+  Nivelet e marrëdhënieve me klientër

+  Marrëdhëniet marketing (CRM)

+ përvoja e klientit

+ Pritshmëria dhe kënaqësia e klientit

+ Shërbimi I mirë = Përfitimi

Shitja dhe manaxhimi i shitjeve

+shitja e suksesëshme – fitim / fitim

+ procesi i shitjes

+ stilet e manaxhimit dhe kultura

+ motivimi i forcave të shitjes

+ kontrolli i forcave të shitjes

 Branding

+ c’farë është një brand i fortë?

+ sistemi i identitetit të brandit

+ si matet efektiviteti i brandit

+ si të krijosh dhe si të shkatërrosh një brand

+ raste studimore

Kurse trainimi - ne anglisht dhe Ship dizenhuar sipas nevojave te Klinteve
 
 -  Shitjet dhe manaxhimi i shitjeve
-   Manaxhim brandi
-   Manaxhimi strategjik i marketingut
-   Drejtimi, organizimi, motivimi
-   Studime fizibiliteti
-   Manaxhimi dhe vleresimi i projekteve
-   Organizimi dhe manaxhimi cilesor i bizneseve
-   Manaxhimi i eksport / importit
-   Metodat dhe mjetet e manaxhimit sasior te bizneseve
-   Manaxhimi i burimeve njerezore
-   Vleresim i performances se biznesit